कार्यालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती ,वसई

अ. क्र. अधिकारी नाव पद कार्यालय नाव भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्री.भारत नामदेव जगताप गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) पंचायत समिती वसई --
2 श्री.प्रदीप लहानू डोलारे सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती वसई -- -
3 श्री. शैलेश अनंत जाधव प्रभारी सहा. प्रशासन अधिकारी प्रशासन विभाग - --
4 श्री.सतेश महादेव शिंदे प्रभारी उपअभियंता बांधकाम विभाग - --
5 श्री. अजित विठ्ठलराव कापडणीस उप अभियंता पाटबंधारे विभाग - --
6 श्री. प्रदीप सिताराम कुलकर्णी उप विभागीय अभियंता (पापु) पाणीपुरवठा विभाग - --
7 श्री. आदित्य जगदीश राऊळ कृषि अधिकारी कृषि विभाग - --
8 डॉ. नकुल कोरडे पशुधन विकास अधिकारी पशुसंवर्धन विभाग - --
9 श्री.प्रदीप लहानू डोलारे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वसई 1 महिला व बालकल्याण विभाग -
10 श्री.प्रदीप लहानू डोलारे प्रभारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वसई 2 महिला व बालकल्याण विभाग -
11 डॉ. बाळासाहेब जाधव तालुका आरोग्य अधिकारी आरोग्य विभाग -
12 श्रीम. सुनिता नाईक प्रभारी सहा. लेखा अधिकारी लेखा विभाग - --
13 श्रीम. माधवी तांडेल प्रभारी गट शिक्षण अधिकारी शिक्षण विभाग - --
14 सुप्रिया लोके तालुका अभियान व्यवस्थापक एम.एस.आर.एल.एम विभाग - --
15 श्री.सुदाम लक्ष्मण इंगळे विस्तार अधिकारी (पंचायत) ग्रामपंचायत विभाग -