पंचायत समिती, वसई
 पंचायत समिती, वसई
वसई गाव ,वसई हाय कोर्ट समोर, वसई (वेस्ट )
तालुका वसई , जिल्हा पालघर महाराष्ट्र -४०१२०१
दूरध्वनी क्र. २३२२०४/२३२५८४२