ग्रामपंचायत

 

पंचायत समिती वसई

ग्रामपंचायती व महसुल गावे

अ.क्र.

ग्रामपंचायतीचे नाव

अ.क्र.

समाविष्ठ महसुली गावे

1

सत्पाळा

1

सत्पाळा

2

चंद्रपाडा (पेसा)

2

चंद्रपाडा

3

माजीवली (पेसा)

3

माजीवली

4

देपीवली

4

शिवणसई (पेसा)

5

शिवणसई

5

पाली

6

पाली

6

कळंब

7

कळंब

7

मेढे (पेसा)

8

कळंभोण

9

वडघर

10

मेढे

11

अंबोडे

8

पाणजु

12

पाणजु

9

नागले (पेसा)

13

नागले

10

अर्नाळा

14

अर्नाळा

15

मुक्कामपाडा

16

पाटीलगांव

11

करंजोण (पेसा)

17

करंजोण

12

खानिवडे (पेसा)

18

खानिवडे

19

चिमणे

20

हेदवडे

21

भालीवली

13

अर्नाळा किल्ला

22

अर्नाळा किल्ला

14

उसगांव (पेसा)

23

उसगांव

15

आडणे (पेसा)

24

आडणे

25

भिनार

16

मालजीपाडा (पेसा)

26

मालजीपाडा

17

शिरवली (पेसा)

27

शिरवली

18

पोमण (पेसा)

28

पोमण

29

शिलोत्तर

30

मोरी

31

सारजामोरी

19

भाताणे (पेसा)

32

भाताणे

33

नवसई

20

पारोळ (पेसा)

34

पारोळ

21

सकवार (पेसा)

35

सकवार

22

तिल्हेर (पेसा)

36

तिल्हेर

23

सायवन (पेसा)

37

सायवन

24

टिवरी (पेसा)

38

टिवरी

25

टोकरे (पेसा)

39

टोकरे

40

खैरपाडा

26

टेंभी

41

टेंभी

42

कोल्हापूर

27

रानगाव

43

रानगांव

28

वासळई

44

वासळई

29

तरखड

45

तरखड

46

आक्टन

30

खोचिवडे

47

खोचिवडे

31

खार्डी

48

खार्डी

49

डोलिव