पंचायत समिती, वसई
 
 पंचायत समिती, वसई
What's New

पंचायत समिती सदस्य माहिती

अ. क्र. नाव पद गट व क्रमांक राहण्याचा पत्ता भ्रमणध्वनी
1 श्रीम. अनुजा अजय पाटील सभापती 114 वासळई मु.पो. पारोळ,ता. वसई जि. पालघर -
2 श्रीम. वनिता दयानंद तांडेल उपसभापती 107 भाताणे मु.पो.807 गुरु माउली, अर्नाळा बंदरपाडा ता. वसई -
3 श्री. रुपेश वामन पाटील सदस्य 111 अर्नाळा मु.पो. शिरवली, ता. वसई जि. पालघर -
4 श्री. आनंद बुधाजी पाटील सदस्य 112 अर्नाळा किल्ला मु.भालीवली,पो. खानिवडे ता. वसई जि. पालघर -
5 श्रीम. अनिता प्रभाकर जाधव सदस्य 113 कलंब मु.पो. 113 आनंदनगर, ग्रामपंचायत जवळ कळंब निर्मळ ता. वसई -
6 श्रीम. सविता संदिप पाटील सदस्य 108 सकवार मु.पो. मालजीपाडा पो. ससुनधर ता. वसई -
7 श्रीम. शुभांगी जनार्दन पाटील सदस्य 110 चंद्रपाडा मु.पो. चंद्रपाडा, पो. जुचंद्र ता. वसई -
8 श्री. सुनिल सुरेश अंकारे सदस्य 109 तिल्हेर मु.पो. देवरुखकर नगर, आगाशी,विरार पश्चिम ता. वसई -